ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU - Územný plán obce Lechnica

Obec Lechnica v súlade s §14 ods. 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje záverečné stanovisko vo veci "Strategický dokument Územný plán obce Lechnica".

Do dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Lechnici. 

Kategoria: 
Územný plán