Verejné obstarávanie

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 ZoVO - Výzva na predkladanie cenových ponúk "Revitalizácia verejných priestranstiev - úprava prístupových plôch k cintorínu v obci Lechnica"

VÝKAZ VÝMER a VŠETKY PRÍLOHY v editovateľnom formáte si môžete vyžiadať prostredníctvom e-mailu obce: lechnica@slnet.sk

PRED PODANÍM CENOVEJ PONUKY JE NUTNÁ OSOBNÁ OBHLIADKA MIESTA REALIZÁCIE!

Zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predkladanie cenových ponúk na zákazku "Novostavba Hasičskej zbrojnice v obci Lechnica"

Príloha č. 1 - Identifikácia uchádzača
Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 - Výkaz výmer - Rozpočet
Príloha č. 5 - Projektová dokumentácia

Prílohy Vám budú predložené na základe Vašej mailovej, alebo telefonickej požiadavky.