Obecné zastupiteľstvo

Meno a priezvisko Tel. kontakt e-mail Poznámka
Juraj Grivalský 0905 362 518   zástupca starostu obce
František Danielčak 0907 099 166    
Ing. Juraj Džurný 0908 252 842    
Ján Roldžák 0905 261 864    
Ján Grivalský 0904 880 579    

Komisia na ochranu verejného záujmu:  Juraj Grivalský, Ing. Juraj Džurný, Ján Grivalský

§ 11 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení
 
Obecné zastupiteľstvo
(1)       Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
(2)       Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
a) starostu,
b) zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
c) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
d) podľa osobitného zákona.
(3)       Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce takto:
a) do 40 obyvateľov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvateľov obce 3 až 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvateľov obce 5 až 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvateľov obce 7 až 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvateľov obce 9 až 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvateľov obce 11 až 13 poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvateľov obce 13 až 19 poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvateľov obce 15 až 25 poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvateľov obce 19 až 31 poslancov,
j) nad 100 000 obyvateľov obce 23 až 41 poslancov.
(4)       Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok,5a)
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
g) uznášať sa na nariadeniach,
h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V MINULOSTI
 

2018 - 2022 Danielčak František, Grivalský Juraj, Nedoroščíková Renáta, Glejdurová Anna, Navalaný Ján
2014 - 2018 Glejdurová Iveta, Grivalský Richard Mgr., Nedoroščíková Renáta, Ovcarčík Ján, Danielčak František
2010 - 2014 Ovšonková Mária, Nedoroščíková Renáta, Danielčak František, Džurný Ján, Džurný Štefan
2006 - 2010 Džurný Ján, Ovšonková Mária, Želonka Pavol, Danielčak František, Džurný Štefan
2002 - 2006 Danielčák Martin, Džurný Ján, Džurný Štefan, Ovšonková Mária, Roldžák Ján
1998 - 2002 Grich Ján, Želonka Pavol, Džurný Ján, Džurný Štefan, Sulírová Anna, Bernátová Mária, Roldžák Ján, Glejdurová Anna ml., Glejdurová Anna st.
1994 - 1998 Grivalský František, Šromovský Ľubomír, Ovcarčík Ján, Želonka Pavol, Grivalský Jozef, Grivalský Ján, Danielčák František, Glejdurová Anna st., Bernátová Mária
1990 - 1994 Glejdurová Anna, Bernátová Mária, Musalová Anna, Grivalský František, Oravec Pavol, Žemba Jozef, Želonka Pavol, Džurný Štefan, Navalaný Ján st.