Obecné zastupiteľstvo

Meno dokumentu Typ dokumentu Dokument / Tlačivo
VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad VZN VZN č. 1-2022 o miestnych daniach - schválené.pdf
VZN č. 1/2022 o miestnych daniach - NÁVRH VZN VZN č. 1-2022 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 2/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lechnica VZN VZN č. 2-2021 - Nakladanie s KO a DSO.pdf
VZN č. 1/2021 o záväznej časti územného plánu obce Lechnica VZN VZN č.1-2021 Záväzná časť ÚPNO Lechnica.pdf
VZN č. 3/2019 o verejnom poriadku a čistote na území obce Lechnica VZN VZN č. 3-2019 o verejnom poriadku.pdf
VZN č. 2/2019 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Lechnica VZN VZN č. 2-2019 o čase predaja.pdf
VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady VZN VZN č. 1-2019 o miestnych daniach.pdf
VZN č. 2/2018 o určení názvu verejných priestranstiev VZN VZN č. 2 2018 o názve verejných priestranstiev.pdf
VZN č. 1/2018 o miestnych daniach VZN VZN č. 1 - 2018 o miestnych daniach.pdf
Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení názvu verejných priestranstiev - Návrh VZN VZN o názve verejných priestranstiev - Návrh.pdf

Stránky